top of page

05.03.2024.

SIA “FORMA” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros. 

Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16)

Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Pārskata periods: 01.01.2024.-29.02.2024.

Pārskata periodā īstenotas sekojošas aktivitātes:

2.1. aktivitāte - “Gabalatlikumu frēzes esošā prototipa būtisko uzlabojumu ieviešana – jauna parauga frēzes un līmes uzklāšanas iekārtas uzstādīšana”

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

  • Veikti gabalatlikumu pārstrādes prototipa iekārtas uzlabojumi, kā rezultātā būtiski uzlabota iekārtas pamata konstrukcija.

  • Veikti uzlabojumi iekārtas elektrības spēka kabeļu aizsardzībai, ka rezultātā būtiski uzlabota iekārtas lietošanas drošība un darba stabilitāte.

  • Atbilstoši iepriekš izstrādātajai koncepcijai, iegādāti divi instrumentu komplekti frēzēšanas profila uzlabojumiem. 

  • Veikta instrumentu testēšana kuras gaitā secināts, ka abi izvēlētie risinājumi nodrošina būtisku skalu izmešanas risku samazinājumu (praktiski nenotiek).

  • veikta līmes uzklāšanas prototipa iekārtas izgatavošana un testēšana.

 

5.1. aktivitāte – “Gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa pamatkonstrukcijas izgatavošana”

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

  • Apzināti potenciālie komponešu piegādātāji, veiktas cenu aptaujas un veikti iepirkumi daļai no prototipa iekārtas komponentēm.

Untitled design.png
bottom of page